Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete väljasaatmist, oma tellimus tühistada, s.h. olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.14 (vt Tingimused). kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja või kui Kauba hind on ostu-müügi tehingu sõlmimise ajahetkega võrreldult muutunud kallimaks. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüja elektronposti aadressile info@mediron.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikus vormis taganemisavalduse (näiteks e-kiri), milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna (sealhulgas kättetoimetamise kulud) või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu ning sõltuvalt Kaubast lisab Ostja Müüja vastava palve korral avaldusele ka Kauba ja Kauba pakendi fotod. Müüja jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast. Tagastatav Kaup peab olema mittekasutatud. Selle nõude eiramise korral on Müüjal õigus Kauba tagastamisest keelduda.

Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Müüjast; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud summa (sh. kättetoimetamise kulu). Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest Ostjale tagasi samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine ning seda hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7. või kui käesolev Tingimus rakendub p 3.4. tõttu.

Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende kõiki pakendeid). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, s.t. nii Kaup kui ka kõik teised tooted. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, omab Müüja õigust tagastusest keelduda või juhinduda mõistliku kasutuse põhimõttest või nõuda asja väärtuse vähenemise hüvitamist. Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 10 EUR ulatuses, välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule. Müüjal on sellest lähtuvalt õigus Ostja poolt tagastatava Kauba transpordikulu panna kuni 10 EUR ulatuses Ostja kanda, jättes vastavas ulatuses Ostja kantud tagastamiskulud Ostjale hüvitamata.

Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Müüjast; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4):

1) mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);

2) mis on kiiresti riknev;

3) mille kasutamistähtaeg on möödunud;

4) perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);

5) audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;

6) asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus, et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme;

7) kihlveo- või loteriiteenuse puhul;

8) enampakkumisel;

9) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;

10) finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.

Tagastamise vorm